รหัสวิชา: 2404300
ชื่อย่อวิชา: IT/SOC
ชื่อวิชา: เทคโนโลยีสารสนเทศกับสังคม (INFORMATION TECHNOLOGY AND SOCIETY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: สังคมสารสนเทศและโลกาภิวัฒน์ บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาประเทศผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย นโยบายสาธารณะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Course Description: Information society and blobalization; the role of IT in development; socio-economic implications of IT in private and public sectors; ethical and legal issues; public policy on IT.