รหัสวิชา: 2404301
ชื่อย่อวิชา: SEL TOP PAZ DIGI
ชื่อวิชา: ประเด็นคัดสรรด้านบริหารรัฐกิจในยุคดิจิทัล (SELECTED TOPICS IN PUBLIC ADMINISTRATION IN DIGITAL ERA)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทภาครัฐ การปฏิรูปและรื้อปรับระบบภาครัฐ นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของภาครัฐ บัตรประชาชนอเนกประสงค์และฐานข้อมูลประชาชน รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และสังคมอิเล็กทรอนิกส์ ผลกระทบต่อสังคมและประชาชน ประเด็นด้านจริยธรรมและกฎหมาย
Course Description: The role of public sector; public sector reform, IT public policy, reengineering and reinventing government; smart ID cards and population databased; e-Government and e-Society; impact of e-Government on society and people; ethical and legal issues.