รหัสวิชา: 2503216
ชื่อย่อวิชา: AMPHAWA STUDIES
ชื่อวิชา: อัมพวาศึกษา (AMPHAWA STUDIES)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและความสำคัญของแหล่งมรดกทางวัฒนธรรม การศึกษาพื้นที่อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม และพื้นที่ใกล้เคียงในเชิงประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชีวิตของชุมชน รวมทั้งบทบาทของหน่วยงานต่างๆ และชุมชนในการอนุรักษ์อัมพวาให้เป็นแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ
Course Description: The definition and importance of valuable cultural heritage; a study of Amphawa and its vicinity, a cultural heritage site in Samut Songkhram Province, by considering history, geography, ecosystem, identity, local wisdom, and the way of living of the community; roles of agencies and communities in conservation of Amphawa as a cultural heritage site of the nation.