รหัสวิชา: 2506504
ชื่อย่อวิชา: TRAD TAI SET HSG
ชื่อวิชา: ถิ่นฐานบ้านเรือนวิถีไท (Traditional tai Settlements and Housing)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (2-3-4)
คำอธิบายรายวิชา: ความหมายและความสำคัญของท้องถิ่นฐานบ้านเรือนวิถีไท เอกลักษณ์ทางประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ระบบนิเวศ ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงถิ่นฐาน บ้านเรือน วิถีชีวิต และการอยู่อาศัย
Course Description: Definition and importance of traditional tai settlements and housing, their historical identity, geography, ecological system, traditional local wisdom, cultural value, change of the settlement, housing, lifestyle and living conditions in globalization.