รหัสวิชา: 2541160
ชื่อย่อวิชา: CREAT URB LIVING
ชื่อวิชา: การสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตเมือง (CREATIVITY IN URBAN LIVING)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมของประวัติการพัฒนาของงานศิลปะและงานสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตเมือง องค์ประกอบและรูปแบบของวิถีชีวิตเมือง ความเปลี่ยนแปลงของชีวิตประจำวันอันเนื่องมาจากเมืองสมัยใหม่ การสร้างสรรค์ในวิถีชีวิตอันเนื่องมาจากเทคโนโลยีและรูปแบบเมืองใหม่ๆ
Course Description: Overview of the historical development of arts and creativity in urban living; elements and patterns of urban living; the changes of daily life due to modern city; creative ways of living due to ne technologies and urban patterns.