รหัสวิชา: 2602171
ชื่อย่อวิชา: BUS CPTS/ETHICS
ชื่อวิชา: แนวคิดและจิยธรรมธุรกิจ (BUSINESS CONCEPTS AND ETHICS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดธุรกิจและชนิดขององค์กรธุรกิจ ทฤษฎีจริยธรรมและบทบาทของค่านิยมในสังคม การให้ความสำคัญและการพัฒนาความรับผิดชอบในระดับบุคคล สังคม และธุรกิจ ตลอดจนพฤติกรรมด้านจริยธรรม
Course Description: Concepts of business and types of business organizations: ethical theories and the role of social values; awareness and development of personal, social, professional, and business responsibilities and ethical behaviors.