รหัสวิชา: 2602241
ชื่อย่อวิชา: INTRO IT/IS
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ (INTRODUCTION TO INFORMATION TECHNOLOGY AND INFORMATION SYSTEMS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: บทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศในการแก้ปัญหาทางธุรกิจ แนวคิดและพื้นฐานเทคนิคของศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศ การวางแผน การพัฒนาและการจัดการของระบบประยุกต์สารสนเทศโดยคอมพิวเตอร์
Course Description: Roles of information technology in solving business problems; concepts and technical background of the state-of-the-art in information technology; computer-based information system applications: their planning, development, and management issues.