รหัสวิชา: 2722178
ชื่อย่อวิชา: THAI CULTURE
ชื่อวิชา: วัฒนธรรมไทย (THAI CULTURE)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษà
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.