รหัสวิชา: 2750178
ชื่อย่อวิชา: LLL
ชื่อวิชา: การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-4-4)
คำอธิบายรายวิชา: ระบบการเรียนรู้ของแต่ละบุคคลในบริบทการศึกษาตลอดชีวิต คุณลักษณะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเป็นบุคคลผู้มีความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิต แนวปฎิบัติในการสร้างเสริมการเป็นบุคคลผู้มีความรักในการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในวิถีชีวิตประจำวัน
Course Description: Learning system of each individual within the context of lifelong education; essential attributes and skills for becoming a person with love of lifelong learning; practical approaches for the fostering of a person with love of lifelong learning.