รหัสวิชา: 2800210
ชื่อย่อวิชา: ART APPRE COMM
ชื่อวิชา: ศิลปนิยมเพื่อการสื่อสาร (ART APPRECIATION FOR COMMUNICATION)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษà
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.