รหัสวิชา: 2800211
ชื่อย่อวิชา: THAI CULT/COMM
ชื่อวิชา: วัฒนธรรมไทยกับการสื่อสาร (Thai Culture and Communication)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-0)
คำอธิบายรายวิชา: ความสำคัญของวัฒนธรรมไทยในการสื่อสาร วัฒนธรรมไทยที่เกี่ยวข้องกับสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ประเพณี พิธีกรรม คตินิยม และศิลปะในท้องถิ่นต่างๆของไทย ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมในสังคมไทยปัจจุบันซึ่งมีการสื่อสารเป็นปัจจัยสำคัญ
Course Description: Importance of Thai culture for communication: Thai culture with respect to the institutions of nation, religion and monarchy; traditions, rites, norms and values, and arts of various Thai regions in relation to communication changes in culture in contemporary Thai society of which communication is a significant factor.