รหัสวิชา: 2800218
ชื่อย่อวิชา: VIS MED STUD(IES)
ชื่อวิชา: สื่อทัศนสารศึกษา (Visual Media Studies)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: บทบาท หน้าที่ และรูปแบบของสื่อทัศนสาร ทฤษฎีทัศนสาร การวิเคราะห์สื่อทัศนสารร่วมสมัย ซึ่งครอบคลุม สื่อสิ่งพิมพ์ วีดิทัศน์จัดวาง สารคดีและภาพยนตร์.
Course Description: Roles, functions and forms of visual medium; visual communication theory; analysis of contemporary visual media which include printed media, documentary, video installation and films.