รหัสวิชา: 2800219
ชื่อย่อวิชา: CROSS CULT COMM
ชื่อวิชา: การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม (Cross-Cultural Communication)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎีและแนวคิดพื้นฐานในการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ความรู้และทักษะ(การปฏิบัติ) ซึ่งครอบคลุมขนบธรรมเนียมมารยาท ความหลากหลายในด้านความเชื่อ ค่านิยม บรรทัดฐาน และมุมมอง การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ในความหลากหลายด้านสถานที่ ธุรกิจ การศึกษา การเจรจาต่อรอง ศรัทธา เทคโนโลยี ภาษา แคมเปญสุขภาพ เชื้อชาติและเพศสภาพ
Course Description: Basic concepts and theories in cross-cultural communication; practical knowledge and skill, such as customs and etiquettes; variation in beliefs, values, norms and worldview; cross-cultural communication in a variety of setting, business, education, negotiation, faith, technology, languages, health campaigns, ethnicity and gender.