รหัสวิชา: 2800221
ชื่อย่อวิชา: INTL COMM ETI PRO
ชื่อวิชา: มารยาทและพิธีการในการสื่อสารระดับสากล (International Communication Etiquette and Protocol)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับพิธีการทางการสื่อสารในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจระดับโลกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม แนวทางในการสื่อสารธุรกิจและมารยาททางสังคม พิธีการเกี่ยวกับการประชุมธุรกิจและมารยาทในการสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรศัพท์มือถือ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ความสำคัญของการสร้างความประทับใจแรกเห็น บุคลิกภาพภายนอกและการแต่งกาย การแนะนำทางธุรกิจและการจัดการการเมืองในที่ทำงาน
Course Description: Fundamental knowledge of communication protocol in multicultural and global business environments; guidelines for business communication and social etiquettes; protocol of business meetings and communication etiquettes via telephone, cellphone and email; the importance of the first impression, personal appearance and attire; business introduction and management of office politics.