รหัสวิชา: 2800314
ชื่อย่อวิชา: ART PUB SPKG
ชื่อวิชา: ศิลปะการพูดในที่สาธารณะ (The Art of Public Speaking)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การฝึกทักษะด้านการพูด เน้นทฤษฎี และการวิจารณ์ด้านการสื่อสารทางวาทวิทยา แบบจำลองของกระบวนการพูดทั้งแบบต่อเนื่องและไม่ต่อเนื่อง การใช้ภาษาในการสื่อสารทางวาทวิทยา และการปรับเปลี่ยนบทบาทในการปฏิสัมพันธ์ แบบฝึกหัดด้านการสื่อสารทางวาทวิทยาในชั้นเรียน ได้แก่ การอภิปรายกลุ่ม การโต้แย้งแสดงเหตุผล การโต้วาที และการโน้มน้าวใจ
Course Description: Practice in speaking skills with emphasis on theory and criticism of speech communication; linear and non-linear models of speech process; use of language in speech communication and role adjustment in interaction; in-class exercise: group discussion, argumentation, debate and persuasion.