รหัสวิชา: 3000106
ชื่อย่อวิชา: DR/SOC
ชื่อวิชา: แพทย์กับสังคม (DOCTOR AND SOCIETY)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-2-3)
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติศาสตร์การแพทย์ ชีวิตแพทย์และเส้นทางวิชาชีพ ความคาดหวังของสังคมและความรับผิดชอบต่อสังคมของแพทย์และบัณฑิตมหาวิทยาลัย มาตรฐานผลการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยและของหลักสูตร การเรียนกลุ่มใหญ่ การเรียนกลุ่มย่อยและการเรียนรู้โดยอิสระ การใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูลและการคิดเชิงวิพากษ์ การเรียนและการทำงานเป็นทีม ความตระหนักในตนเอง การเรียนแบบไตร่ตรองและการพัฒนาตนเอง มโนทัศน์ด้านจริยศาสตร์ เวชจริยศาสตร์และจิตสาธารณะ มโนทัศน์ด้านสุขภาพ การสร้างเสริมสุขภาพ การบริบาลแบบองค์รวมและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับนิสิต
Course Description: History of medicine; doctor’s life and career path; social expectation and social accountability of medical professionals and university graduates; the university and the curriculum’s learning outcomes; large group, small group and independent learning; use of information and computer technology for learning; information searching and critical thinking; learning and working as a team; self-awareness, reflective learning and personal development; concepts of ethics, medical ethics and community-mindedness; concepts of health, health promotion, holistic care and related terms; health promotion for university students.