รหัสวิชา: 3000257
ชื่อย่อวิชา: CRIT THK ETH/LAW
ชื่อวิชา: การคิดเชิงวิพากษ์ เวชจริยศาสตร์และกฎหมาย (Critical Thinking, Medical Ethics and Laws)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (1-2-3)
คำอธิบายรายวิชา: หลักการคิดเชิงวิพากษ์และการประยุกต์สำหรับวิชาชีพแพทย์ การฝึกปฏิบัติการตั้งคำถาม การให้เหตุผลและการโต้แย้ง หลักเวชจริยศาสตร์และหลักกฎหมาย ประเด็นทางจริยศาสตร์ทั่วไป เวชจริยศาสตร์ กฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความตระหนักในตนเอง การคิดไตร่ตรองและการพัฒนาตนเอง การเรียนและการทำงานเป็นทีม
Course Description: Principle of critical thinking and its application for medical profession; questioning, reasoning and argumentation practice; principles of medical ethics and laws; issues in general ethics, medical ethics, professional and related laws; self awareness, reflective thinking and personal development; learning and working as a team.