รหัสวิชา: 3000281
ชื่อย่อวิชา: Human Life
ชื่อวิชา: ชีวิตมนุษย์ (Human Life)
จำนวนหน่วยกิต: 1 (1-0-2)
คำอธิบายรายวิชา: การเจริญเติบโต การพัฒนาทางร่างกายและจิตสังคมของวัยทารก วัยเตาะแตะ วัยก่อนเรียน วัยเรียนและวัยรุ่น การพัฒนาบุคลิกภาพ พัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตสังคมของวัยผู้ใหญ่และวัยชรา การสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้ที่อยู่ในวัยต่างๆ
Course Description: Growth, physical and psychosocial development of infancy, toddlers, children of pre-school age, children of school age and teenagers; personality development; moral and ethical development; physical and psychosocial change of adults and elderly people; health promotion for people in each stage of life.