รหัสวิชา: 3000396
ชื่อย่อวิชา: Health Promotion
ชื่อวิชา: การสร้างเสริมสุขภาพ (Health Promotion)
จำนวนหน่วยกิต: 1 (0-3-0)
คำอธิบายรายวิชา: หลักการสร้างเสริมสุขภาพ ปัจจัยทางสังคมกำหนดสุขภาวะ กระบวนการหลักในการวางแผนและพัฒนางานด้านการสร้างเสริมสุขภาพ รวมถึงการคัดเลือกกลวิธีดำเนินงาน และการประเมินผล ทักษะในการทำงานร่วมกันกับผู้อื่น และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ดำเนินงานด้านการสร้างเสริมสุขภาพจากผู้เชี่ยวชาญ
Course Description: Health promotion principles, Social determinants of health, Core health promotion processes of planning, development, selecting of strategies, implementation and evaluation of programs, as well as skills in partnerships, alliances, use of settings and dissemination, Case Studies and exercise for practical applications