รหัสวิชา: 3300100
ชื่อย่อวิชา: HEALTH CONS PROT
ชื่อวิชา: การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ (HEALTH CONSUMER PROTECTION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: สถานการณ์และปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพของไทยและต่างประเทศ หลักการ แนวคิด และกลวิธีการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ ซึ่งครอบคลุมทั้งมิติด้านกฎหมาย สังคม และการเมือง และสิทธิผู้บริโภค กรณีศึกษาเกี่ยวกับการบริโภคบริการสุขภาพและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Course Description: Situations and problems of health consumer protection in Thailand and other countries; principles, concepts, and strategies for health consumer protection based on legal, social and political aspects, and consumer right; case studies related to health services and health care products.