รหัสวิชา: 3303191
ชื่อย่อวิชา: CHEM DRUG DAILY
ชื่อวิชา: สารเคมีและยาในชีวิตประจำวัน (CHEMICALS AND DRUGS IN DAILY LIFE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)nคำอธิบายรายวิชา: ความรู้เบื้องต้นของสารเคมีและยา ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ เครื่องสำอาง อาหาร และสิ่งแวดล้อม ในชีวิตประจำวันตลอดจนการประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์และปลอดภัย
Course Description: Basic knowledge of chemicals and drugs related to health, cosmetic, food products and environment commonly used in daily life, as well as their safe and proper application for maximum benefits.