รหัสวิชา: 3404103
ชื่อย่อวิชา: LAW LAND MGT
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับการจัดการที่ดิน (LAW ON LAND MANAGEMENT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ประเภทและลักษณะของการจัดการที่ดิน การใช้และการหาประโยชน์ในที่ดิน กฎหมายที่ควบคุมธุรกิจเกี่ยวกับที่ดิน กฎเกณฎ์แห่งกฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.