รหัสวิชา: 3404109
ชื่อย่อวิชา: LAW COMP TECH
ชื่อวิชา: กฎหมายเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (LAW ON COMPUTER TECHNOLOGY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในเด็กและการดูแลรักษà
Course Description: Common infectious diseases in children and their management.