รหัสวิชา: 3404115
ชื่อย่อวิชา: INTRO PUBLIC LAW
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน (Introduction to Public Law)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมเกี่ยวกับกฎหมายมหาชน ความหมายและลักษณะของกฎหมายมหาชน การแบ่งแยกระหว่างกฎหมายเอกชนกับกฎหมายมหาชน พัฒนาการของกฎหมายมหาชน หลักกฎหมายทั่วไปที่สำคัญในทางกฎหมายมหาชน การแบ่งสาขากฎหมายมหาชน เนื้อหากฎหมายมหาชนสาขาย่อยต่างๆ ได้แก่ กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายพรรคการเมืองและการเลือกตั้ง กฎหมายปกครอง กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ กฎหมายปกครองส่วนท้องถิ่น ศาลรัฐธรรมนูญและวิธีพิจารณาคดีรัฐธรรมนูญ ศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ตลอดจนคดีในทางกฎหมายมหาชนที่สำคัญ
Course Description: The overview of public law; legal definition and characteristics of public law; distinction between public law and private law; development of public law, important general principles of public law; classification of public law and content of various types of public law; constitutional law, political parties and election law, administrative law, public economic law, local administrative law, and introduction to constitutional and administrative procedures, landmark case studies relate to public law.