รหัสวิชา: 3404122
ชื่อย่อวิชา: LEGAL LOGICS
ชื่อวิชา: นิติตรรกศาสตร์ (LEGAL LOGICS)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา: หลักตรรกศาสตร์เบื้องต้นที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการเรียนนิติศาสตร์ โดยเน้นกระบวนการหาเหตุผล การรู้จักใช้เหตุและผลรวมทั้งการนำเสนอความคิดอย่างเป็นระบบ
Course Description: Basic logic principles beneficial to studying legal science, with emphasis on reason finding processes; utilization of causes and effects, including systematic presentation of ideas.