รหัสวิชา: 3404123
ชื่อย่อวิชา: LEGAL HISTORY
ชื่อวิชา: ประวัติศาสตร์กฎหมาย (LEGAL HISTORY)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา: ที่มาของกฏหมายไทย กฏหมายไทยตั้งแต่ยุคสุโขทัยจนถึงยุคก่อนการปฏิรูประบบกฏหมายการปฏิรูประบบกฏหมายและกระบวนการยุติธรรมของไทย กำเนิดและวิวัฒนาการของระบบกฏหมายต่างๆตลอดจนอิทธิพลของระบบกฏหมายดังกล่าวที่มีต่อกฏหมายของนานาประเทศ รวมทั้งประเทศไทย
Course Description: Sources of Thai laws; Thai laws from Sukhothai era to pre-reforming era of Thai legal system; legal system and Thai judicial process reformation; origin and evolution of major legal systems, including their influences upon various countries including Thailand.