รหัสวิชา: 3404124
ชื่อย่อวิชา: LAW SOCIETY
ชื่อวิชา: กฎหมายกับสังคม (LAW AND SOCIETY)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-4)
คำอธิบายรายวิชา: ความสัมพันธ์ระหว่างสังคม รัฐ กับกฏหมาย ทฤษฎีและแนวคิดทางสังคมวิทยาทางกฏหมายปฏิสัมพันธ์ระหว่างกฏหมายกับสังคมต่อกระบวนการสร้างกฏเกณฑ์แห่งกฏหมาย การบังคับใช้กฏหมาย และการปฏิบัติตามกฏหมาย ในสภาพความเป็นจริงของสังคม กรณีศึกษาและสถานการณ์จำลองบทบาทของกฏหมายกับสังคมในมิติทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมกฏหมายกับการพัฒนาประเทศ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของระบบกฏหมาย
Course Description: Relationship among society, state and law; theories and concepts of sociology of law; interaction between law and society affecting law-making , law-enforcement and law-complying precesses in reality; case studies and simulation on roles of law and society in socio-economic, political, cultural, and environmental dimensions; law and country development; development of legal infrastructure.