รหัสวิชา: 3404202
ชื่อย่อวิชา: LAW ECON ANAL
ชื่อวิชา: การวิเคราะห์กฎหมายในเชิงเศรษฐศาสตร์และนัยต่อธุรกิจ (ECONOMIC ANALYSIS OF LAWS AND IMPLICATION FOR BUSINESS)
จำนวนหน่วยกิต: 2 (2-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างกฎหมายเอกชนกับวัฏจักรทางเศรษฐกิจ การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์และนัยต่อธุรกิจเกี่ยวกับกฎหมายและคำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์สิน สัญญา และละเมิด กฎหมายความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าไม่ปลอดภัย กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจและกฎหมายเกี่ยวกับการกำกับดูแลการผูกขาด
Course Description: Economic analysis of relationship between private laws and economic circle; economic analysis and implication for business and implication for business concerning property, contract and tort laws; product liability law public economic laws and anti – monopoly laws.