รหัสวิชา: 3404500
ชื่อย่อวิชา: ENV LAW SOC
ชื่อวิชา: กฎหมายสิ่งแวดล้อมกับสังคม (Environmental Law and Society )
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: Characteristics of environmental problems, principles of environmental law, legal instruments and mechanisms in solving environmental problems; liability for environmental damage; current environmental issues and efficiency of legal solutions in solving or handling the problems; application of legal mechanisms to solve environmental problems according to social contexts.
Course Description: ลักษณะพิเศษของปัญหาสิ่งแวดล้อม หลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม หลักการของกฎหมายสิ่งแวดล้อม เครื่องมือและกลไกทางกฎหมายในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ความรับผิดต่อความเสียหายทางสิ่งแวดล้อม ประเด็นปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันและประสิทธิภาพของกฎหมายสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขหรือรับมือกับปัญหา การนำเอากลไกลทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม เพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามบริบททางสังคม