รหัสวิชา: 3405102
ชื่อย่อวิชา: INTRO INTL LAW
ชื่อวิชา: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ (Introduction to International Law)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)nคำอธิบายรายวิชา: การศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งกฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมืองและคดีบุคคล กฎหมายระหว่างประเทศเฉพาะเรื่อง และกระบวนการระงับข้อพิพาทระหว่างประเทศ
Course Description: Analytical study of general principles of international law, both public and private international law, as well as international law concerning particular issues and international dispute settlement mechanisms.