รหัสวิชา: 3800105
ชื่อย่อวิชา: INTRO PSY
ชื่อวิชา: จิตวิทยาขั้นนำ (INTRODUCTION TO PSYCHOLOGY)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ประวัติการศึกษาจิตวิทยา พัฒนาการมนุษย์ด้านจิตวิทยา พื้นฐานทางชีววิทยาสำหรับจิตวิทยา ประสาทสัมผัส การรับรู้ การรู้สึกตัว การเรียนรู้และความจำ ภาษาและความคิด แรงจูงใจ อารมณ์ สติปัญญา บุคลิกภาพ อิทธิพลทางสังคมและปัญญาสังคม ความเครียดและการจัดการกับความเครียด ความผิดปกติทางจิตและการบำบัด
Course Description: The history of psychology, psychological development, biological foundation of psychology, sensory, perception, consciousness, learning and memory, language and thought, motivation, emotion, intelligence, personality, social influence and social cognition, stress and coping, psychological disorders and treatment.