รหัสวิชา: 3800251
ชื่อย่อวิชา: MENTAL HEALTH
ชื่อวิชา: สุขภาพจิต (MENTAL HEALTH)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: การปรับตัวและสุขภาวะ ทฤษฎีบุคลิกภาพ ความผิดปกติทางจิต และการบำบัดรักษาความเครียดและการเผชิญความเครียด งานตามขั้นพัฒนาและวิกฤติที่คาดคะเนได้ การอบรมเลี้ยงดูและพัฒนาการด้านบุคลิกภาพ การปรับตัวทั้งในครอบครัว ชีวิตสมรส สถาบันการศึกษาและที่ทำงาน การส่งเสริมสุขภาพจิต การป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต
Course Description: Adjustment and well-being; theories of personality, abnormality and theory, stress and coping; developmental tasks and predictable crisis; parenting styles and personality development; adjustment to family, marriage, college and work; enhancement of mental health, prevention and solution to mental health problems.