รหัสวิชา: 3800252
ชื่อย่อวิชา: LEADER PER DEV
ชื่อวิชา: การพัฒนาบุคลิกภาพผู้นำ (LEADERSHIP PERSONALITY DEVELOPMENT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: ทฤษฎี หลักปฏิบัติ และทักษะในการพัฒนาบุคลิภาพความเป็นผู้นำ การเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความเป็นผู้นำของตนทั้งด้านสติปัญญา บุคลิกภาพ อารมณ์ และพฤติกรรมสังคม
Course Description: Theories, principles, and skills in leadership personality development; development of leadership potentiality in cognition, personality, emotion, and social behavior.