รหัสวิชา: 3800309
ชื่อย่อวิชา: PSY CONSERV NATURE
ชื่อวิชา: จิตวิทยาการอนุรักษ์ธรรมชาติ (PSYCHOLOGY FOR CONSERVATION OF NATURE)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: มโนทัศน์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการรับรู้และการเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติ การเกิด และการเปลี่ยนทัศนคติ วิธีการประเมินและการกำกับตนเอง จิตวิทยากับการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยการสร้างความสำนึก ทัศนคติ และความชื่นชมธรรมชาติ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบธรรมชาติ การประมวลความรู้ทางจิตวิทยา และระบบธรรมชาติสู่การอนุรักษ์ และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
Course Description: Psychological concepts of perception and learning of nature: attitude change; techniques of self-evaluation and self-regulation; psychology for conservation of nature, including knowledge and understanding of the system of nature; integration of the body of knowledge in psychology and the system of nature towards effective natuaral resource conservation and management.