รหัสวิชา: 4000101
ชื่อย่อวิชา: AGR PROD DEV CONS
ชื่อวิชา: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเพื่อผู้บริโภค (Agricultural Product Development for Consumers )nจำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ข้อมูลพื้นฐานสินค้าเกษตรไทย โอกาสและความท้าทายของสินค้าเกษตรไทยในตลาดโลก สถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และผลกระทบจากการผลิต ความคิดเชิงสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาสินค้าเกษตร ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรม ความชอบ และการเลือกสินค้าเกษตรของผู้บริโภค ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการพัฒนาสินค้าเกษตร การพัฒนาสินค้าเกษตรโดยการทดสอบทางประสาทสัมผัส โภชนาการและการพัฒนาเมนูอาหารสำหรับบุคคลประเภทต่าง ๆ อาหารฮาลาลและผลิตภัณฑ์จากเกษตรทางเลือก บรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเกษตร นโยบายของรัฐต่อการพัฒนาสินค้าเกษตร ระเบียบและมาตรฐานสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทย
Course Description: Background information of Thailand’s agricultural products; opportunity and challenges of Thailand’s agricultural products in the world market; agricultural production situation and impacts from the production; creative thinking for agricultural product development; factors affecting consumers’ behavior, liking and selecting of agricultural products; theory and basic principle in agricultural product development; agricultural product development by sensory testing; nutrition and menu development for different types of people; halal food and products from alternative agriculture; packaging for agricultural products; government policy on agricultural product development; regulations and standards of key agricultural products in Thailand.