รหัสวิชา: 4000209
ชื่อย่อวิชา: INTRO AGR RES MGT
ชื่อวิชา: การจัดการทรัพยากรการเกษตรเบื้องต้น (INTRODUCTION TO AGRICULTURAL RESOURCE MANAGEMENT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมและโครงสร้างของการจัดการทรัพยากรการเกษตรทั้งระดับชาติและระดับชุมชน บทบาทและความสำคัญของการทำเกษตรกรรมและองค์กรที่เกี่ยวข้องต่อการพัฒนาการเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรการเกษตรของไทย การวิเคราะห์ปัญหาโดยเฉพาะวิกฤตอาหารโลกในปัจจุบัน และแนวทางในการพัฒนาภาคการเกษตรของไทย
Course Description: Overview and structure of agricultural resource management at the national and local levels; role and importance of agriculture and organizations related to agricultural development; application of technology and agricultural innovations; national strategies and policies of agricultural resource management; analysis of problems especially current crisis of world food and guidelines for the development of Thai agricultural sector.