รหัสวิชา: 5100101
ชื่อย่อวิชา: POP/DEV
ชื่อวิชา: ประชากรและการพัฒนา (POPULATION AND DEVELOPMENT)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับประชากรศาสตร์ที่ครอบคลุมในเรื่องการเกิด การตาย การย้ายถิ่น การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบประชากร และผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม และคุณภาพชีวิตของประชากรโดยรวม
Course Description: Basic concept of demography which covers many important issues: births, deaths, migration, population change, and its impacts on socio-economic development, and on population’s quality of life.