รหัสวิชา:  2722221
ชื่อย่อวิชา:  TH CULT GLOB
ชื่อวิชา: วัฒนธรรมไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ (THAI CULTURE IN GLOBALIZATION)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:
Course Description: