รหัสวิชา: 3401102
ชื่อย่อวิชา: TAX LAW DLY LIFE
ชื่อวิชา: กฎหมายภาษีอากรในชีวิตประจำวัน (Tax Law in Daily Life)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา:หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมายภาษีอากร และโครงสร้างของภาษีอากรประเภทต่างๆ
Course Description: Basic principles of tax law and the structure of different kinds of tax.