สำรองที่นั่ง GenEd

 

นิสิตสามารถลงชื่อขอสิทธิ์จากศูนย์การศึกษาทั่วไป เพื่อลงทะเบียนเรียนได้

ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08:00 ถึง วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 23:59

 

ประกาศศูนย์การศึกษาทั่วไป

เรื่อง ขอสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560

(เฉพาะรายวิชารหัส 02xxxxx) ผ่านงาน GenEd fair 1.2 : Fair is Everywhere

นิสิตอ่านเงื่อนไขข้อตกลงในการขอสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไป

(เฉพาะรายวิชารหัส 02xxxxx) กับศูนย์การศึกษาทั่วไปอย่างละเอียด

  1. การขอเรียนผ่านระบบ Online : www.gefair.gened.chula.ac.th  (ขอจำกัดสิทธิ์ 1 คนต่อ 1 สิทธิ์)
  1. นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น.ถึงวันที่  26  ธันวาคม  2560 เวลา 23.59 น.
  1. วันที่ 28 – 29 ธันวาคม 2560 นิสิตรอการตอบรับผ่านทาง E-mail และเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วให้นิสิตตอบกลับผ่าน Link URL ที่ส่งไปให้ เพื่อยืนยัน / ตรวจสอบรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์ และตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์www.gefair.gened.chula.ac.th
  2. นิสิตที่มีรายชื่อขอรับสิทธิ์ต้องทำการลงทะเบียนค้างไว้ในระบบที่ www.reg.chula.ac.th ภายในวันที่ 3 มกราคม 2561 หากไม่ดำเนินการดังกล่าวศูนย์การศึกษาทั่วไป ขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสิทธิ์การลงทะเบียน
  3. นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียนของตนเองใน www.reg.chula.ac.th

หากไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อศูนย์การศึกษาทั่วไป ภายในวันที่ 5  ม.ค.2561

 

   25 ธันวาคม 2560 เวลา 08.00 น. เปิดให้นิสิตขอสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ผ่าน www.gefair.gened.chula.ac.th
   26 ธันวาคม 2560 เวลา 23.59 น. ปิดการขอสิทธิ์การลงทะเบียนเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไป

ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ผ่าน  www.gefair.gened.chula.ac.th

   28 – 29 ธันวาคม 2560 นิสิตรอการตอบรับผ่านทาง E-mail และ ยืนยันสิทธิ์ผ่าน Link URL

ศูนย์การศึกษาทั่วไปส่งไปให้ทาง E-mail และตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ www.gefair.gened.chula.ac.th

   3 มกราคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00น.นิสิตที่มีรายชื่อได้รับสิทธิ์ต้องทำการลงทะเบียนค้าง

ไว้ในระบบที่ www.reg.chula.ac.th >> คลิกอ่านวิธีการลงทะเบียนสาย/เพิ่ม

   4 มกราคม 2561 ศูนย์การศึกษาทั่วไปดำเนินการเพิ่มรายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์เข้าในระบบลงทะเบียน
   5 มกราคม 2561 นิสิตตรวจสอบผลการลงทะเบียนของตนเองใน www.reg.chula.ac.th

หากไม่พบรายชื่อกรุณาติดต่อศูนย์การศึกษาทั่วไปภายในวันที่ 5 มกราคม 2561

เกี่ยวกับงานนี้

นิทรรศการการศึกษาทั่วไป (GenEd Fair) จัดโดย
ศูนย์การศึกษาทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย