รหัสวิชา: 0123105
ชื่อย่อวิชา: THAI WRIT WORK
ชื่อวิชา: การเขียนภาษาไทยในที่ทำงาน (Thai Writing in Workplace)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (1-4-4)
คำอธิบายรายวิชา: หลักเกณฑ์ รูปแบบและวิธีการเขียนงานเอกสารภาษาไทยประเภทต่างๆ ที่ใช้ทั่วไปในที่ทำงาน การใช้ภาษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของเอกสาร ฝึกการเขียนเอกสารในระบบการทำงานสำนักงาน
Course Description: Principles, formats and methods of writing Thai document types; correct use of the Thai language appropriate for each type of document, Practice in document writing in accordance with work system in the workplace.