รหัสวิชา: 0201109
ชื่อย่อวิชา: INTRO EU INTEGRAT
ชื่อวิชา: บูรณาการสหภาพยุโรปเบื้องต้น (Introduction to the European Union and its Integration)
จำนวนหน่วยกิต:3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: แนวคิดและพัฒนาการของการบูรณาการยุโรป ตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน ปัญหาความขัดแย้งต่างๆ ที่ส่งผลต่อการบูรณาการ ความร่วมมือ ผลกระทบและกลยุทธ์ด้านวัฒนธรรม การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในกลุ่มสหภาพยุโรป และระหว่างสหภาพยุโรปกับไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียนและเอเชีย
Course Description: Concepts and development of European integration from post-war II period to present; conflicts affecting the integration; cultural, political, economic, social, scientific and technological cooperation, inpact and strategies among EU member states and between EU and Thailand, ASEAN members and Asia.