รหัสวิชา: 0201281
ชื่อย่อวิชา: TEAM/ORG DEV
ชื่อวิชา: การพัฒนาคณะทำงานและองค์กร (Team and Organization Development)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: หลักการบริหาร การจัดการ จิตวิทยาการบริหาร ภาวะผู้นำ การวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจ มนุษยสัมพันธ์และกลุ่มสัมพันธ์ การประเมินผลโครงการ การวิเคราะห์และเข้าใจพฤติกรรมมนุษย์ การจูงใจ การสร้างคณะทำงานและการทำงานเป็นคณะ การนำประชุม การเขียนรายงาน
Course Description: Principle of management; management psychology; leadership style; problem analysis and decision making; human relations and group process; project evaluation; human behavior analysis and understanding; motivation; team building and team working; conducting meeting; writing formal report.