รหัสวิชา: 2100311
ชื่อย่อวิชา: ENG ESSENTIALS
ชื่อวิชา: แก่นวิศวกรรม (Engineering Essentials)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-0)
คำอธิบายรายวิชา: ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับงานทางวิศวกรรม ได้แก่ การจัดการ จรรยาบรรณ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม ทรัพย์สินทางปัญญา การเงิน การลงทุน เศรษฐศาสตร์ และเทคโนโลยีสีเขียว
Course Description: Topics related to engineering: management, ethics, good governance, public responsibility, intellectual property, finance, investment, economics, and green technology.