รหัสวิชา: 2101251
ชื่อย่อวิชา: CE PROF CONDUCT
ชื่อวิชา: การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Professional Conduct)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: พัฒนาการของแนวคิด วิธีวิทยาและกระบวนการทางงานช่างโยธาตั้งแต่สมัยโบราณ ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรรมโยธากับวิชาชีพสาขาอื่นและสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรรมโยธาต่ออารยธรรมของโลก แนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรมและงานก่อสร้างพื้นฐาน จรรยาบรรณ ความปลอดภัย การพัฒนาที่ยั่งยืน
Course Description: Development of concepts, methodology and processes of civil works since the ancient times; relationship between civil engineering and other professions, and society; roles and contributions of civil engineering to world civilization; concepts of engineering design and fundamental of construction works; ethics; safety; sustainable development.