รหัสวิชา: 2101256
ชื่อย่อวิชา: C E PROFESSION
ชื่อวิชา: วิชาชีพวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering Profession)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: พัฒนาการของแนวคิด วิธีการ และกระบวนการทางวิศวกรรมโยธา ความสัมพันธ์ระหว่างวิศวกรรมโยธากับวิชาชีพสาขาอื่นและสังคม บทบาทและความรับผิดชอบของวิศวกรรมโยธาต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แนวคิดการออกแบบทางวิศวกรรม ความรู้พื้นฐานของงานก่อสร้าง การวางแผนโครงการ จรรยาบรรณ ความปลอดภัย การพัฒนาที่ยั่งยืนnCourse Description: Development of concepts, methodology and processes of civil engineering; relationship between civil engineering and other professions, and society; roles and contributions of civil engineering to economics and social developments; concepts of engineering design; fundamental of construction works; project planning; ethics; safety; sustainable development