รหัสวิชา: 2102041
ชื่อย่อวิชา: ICT TELECOM MGT
ชื่อวิชา: การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร-โทรคมนาคม (ICT-TELECOM Management)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ภาพรวมของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร (ไอซีที) และโทรคมนาคม แนวโน้มเทคโนโลยีไอซีที และโทรคมนาคม เทคโนโลยีชนิดต่างๆ ผลกระทบของไอซีที และโทรคมนาคมต่อธุรกิจและสังคม ธุรกิจไอซีที และโทรคมนาคม การจัดการไอซีทีและโทรคมนาคม การจัดการโครงการ ICT และโทรคมนาคม เครื่องมือในการประชุมเชิ ปฏิบัติการ การจัดการไอซีที และโทรคมนาคมเชิงกลยุทธ์ กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ เศรษฐศาสตร์ไอซีที และโทรคมนาคม กฎระเบียบและการจัดการการเงินของโครงการ นวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ กรณีศึกษาของภาคอุตสาหกรรมและปฏิบัติการ
Course Description: Overview of ICT and Telecom industrics, ICT-Telecom technology trends, various types of technology, ICT-Telecom impacts on business and society, ICT-Telecom business, ICT-Telecom technology management, ICT-Telecom project management, workship tools, ICT-Telecom strategic management, surategic planning process, ICT-Telecom economics, regulations and project financing accounting management innovation and entreprencurship, industry case studies and practice.