รหัสวิชา: 2102209
ชื่อย่อวิชา: Elect Eng Essent
ชื่อวิชา: แก่นวิศวกรรมไฟฟ้า (Electrical Engineering Essentials)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: ความรู้พื้นฐานและความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าที่ทันสมัยในปัจจุบันในสาขาต่างๆ คือ ไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์ ควบคุม และ สื่อสาร เพื่อให้นิสิตได้เห็นภาพรวมของวิศวกรรมไฟฟ้า รายวิชานี้ประกอบด้วยการบรรยาย การฝึกปฏิบัติการในหัวข้อการประยุกต์พื้นฐานและการใช้โปรแกรมแมทแลป และทัศนศึกษา การบรรยายมีหัวข้อครอบคลุมตั้งแต่งานวิจัยพื้นฐานไปจนถึงเทคโนโลยีในปัจจุบันของแต่ละสาขา ซึ่งจะบรรยายโดยคณาจารย์ของภาควิชาฯ และผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรม
Course Description: Basic knowledge and understanding of present trends of electrical engineering technology in various fields, i.e., electrical power, electronics, control, and communication, based on which the students can grasp the whole picture of electrical engineering. The course is composed of lectures, hands-on laboratories in basic applications and MATLAB, and study trip. The lectures will be given by the Department staffs and invited experts from the industries, and will cover the topics ranging from basic researches to state-of-the-art technologies of each field.