รหัสวิชา: 2105261
ชื่อย่อวิชา: CHEM PROD IND
ชื่อวิชา: อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี (Chemicals Production Industries)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-6)
คำอธิบายรายวิชา: มาตรฐานการจัดประเภทอุตสาหกรรม กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี องค์ประกอบของโรงงานผลิตสารเคมี บทบาทและหน้าที่ของวิศวกรเคมี
Course Description: Industrial standard, law related to chemical industries, components of chemical plants, responsibilities of engineers.