รหัสวิชา: 2107219
ชื่อย่อวิชา: URBAN ENVIRONMENTS
ชื่อวิชา: สิ่งแวดล้อมเมือง (URBAN ENVIRONMENTS)
จำนวนหน่วยกิต: 3 (3-0-9)
คำอธิบายรายวิชา: นิยามและความหมายของสิ่งแวดล้อม นิเวศน์วิทยา สภาพแวดล้อมของเมืองโดยทั่วไป ปัจจัยความเป็นเมืองและสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐาน ระบบประปาสำหรับชุมชนเมือง ปัญหามลภาวะที่เกิดขึ้นในเมืองด้านต่างๆ และแนวทางแก้ไข ได้แก่ ปัญหาแหล่งน้ำ น้ำเสีย มลพิษอากาศ เสียงดัง ขยะมูลฝอย ของเสียอันตราย แหล่งกำเนิดของมลพิษต่างๆ ปัญหาสภาพแวดล้อมของเมืองถูกทำลาย แนวทางการแก้ไขปัญหาของเมืองในเชิงวิทยาศาสตร์โดยอาศัยหลักการทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม การจัดการกับปัญหามลพิษต่างๆ โดยเฉพาะการควบคุมและการบำบัด การประเมินผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม แนวทางการลดมลพิษด้วยเทคโนโลยีสะอาด คาร์บอนเครดิตและการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจก แนวทางในการพัฒนาเมืองให้น่าอยู่อาศัย กฎหมายเกี่ยวกับอาคารในเมือง ตลอดจนการมีส่วนร่วมของประชาชนในฐานะเป็นผู้อาศัยอยู่ในเมืองและกรณีศึกษาnCourse Description: